موانع صادرات

آماری که مقامات اقتصادی در استان سمنان طی دو سال گذشته ارائه کرده اند، رشد صادرات را نشان می دهد اما با رشد صادرات، مشکلات واحدهای تولیدی و موانع صادرات استان نیز افزایش یافته است.

اگرچه استان سمنان یکی از استانهایی است که از نظر صادرات از موقعیت خوبی برخوردار است، اما بیش از ۱۰۰ شرکت کالاهای استان را صادر می کنند.

با این حال، آمارها و گزارش ها نشان می دهد كه علیرغم کیفیت و کمیت صادرات در سال گذشته، تعداد شرکت های صادر کننده کاهش یافته است و امسال این صادرات کاهش نیافته است طبق گزارش های دولت برای استانداری مشخص شده است.

 

  •  ظرفیت‌های عظیمی سمنان در بخش صادرات

 

مهمترین صادرات استان سمنان صنعت است، در حالیکه محصولات معدنی و کشاورزی خم شدن داراییهای استان است که می تواند قسمت عمده ای از درآمد صادرات استان را تشکیل دهد.

اما گزارش ها و اظهارات علیرغم فرودگاه بین المللی و مرزهای هوایی شاهرود در استان سمنان، موانع صادرات روز به روز در حال افزایش است.

از سوی دیگر، گزارش گمرک استانداری تناقض زیادی داشت، زیرا آمار آن نشان می دهد تعداد شرکت های صادراتی در استان کاهش یافته است، اما کیفیت کالاها و ارزش آنها در ریال افزایش یافته است.

همچنین نشان داد که صادرات استانداری در سه سال گذشته از نظر وزنی کاهش یافته است، اما از نظر ریال رشد چشمگیری داشته است.