دستمزد کارگران

ناصرچمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اینکه دولت به وظیفه خود که نقش خنثی در تعیین دستمزد کارگران است توجه نمی کند.

 وی گفت: «با این حال، تنها یک ماه به پایان سال باقی مانده است، دولت و کارفرمایان تمایلی به تعیین هزینه های زندگی ندارند».

 

  • تعیین هزینه سبد معیشت

 

 رئیس اتاق عالی انجمنهای صنفی کارگری در مصاحبه ای درباره جلسه کمیته دستمزد گفت: «این سازمان مانند سایر سازمان ها هزینه سبد زندگی را تعیین کرده است. اما از آنجا که کمیته پرداخت فردا تشکیل جلسه می دهد، از این پس در مورد اعداد صحبت نخواهیم کرد»

وی تاکید کرد: « فردا ۲۷ بهمن، کمیته دستمزد باید هزینه سبد زندگی را تعیین کند، که این یک مسئله خاص و پیچیده است. بنابراین می توانیم وارد جلسه شورای عالی کار شویم. فرصت زیادی برای بررسی حقوق نداریم».

 

  • دستمزد باید ۱۵٪ تعیین شود

 

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به تاخیر دولت در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم تکمیل هزینه های زندگی اظهار داشت: «کارفرمایان نقشی در تعیین دستمزد کارگران  ندارند و دولت است که میزان دقیق دستمزدها را تعیین می کند».

وی افزود که سال گذشته، وزیر اقتصاد در جلسه دستمزد تأکید کرد که دستمزد “باید” ۱۵٪ تعیین شود.