سیاست دولت

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت که کاهش شدید اعتماد جامعه ایران به سیاست دولت وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران کاهش شدید اعتماد مردم به تصمیم گیرندگان را یکی از پیامدهای سیاست های اقتصادی در سال جاری توصیف کرد.

وی گفت: «سال ۱۳۹۹ را می توان بدترین سال از نظر اطمینان مردم به سیاست ها، اقدامات و رویه های اقتصادی کشور دانست».

  • تغییر مکرر مقررات و بخشنامه‌ها دولت

خوانساری در جلسه اتاق بازرگانی تهران گفت که علاوه بر تورم بالا، برخی از متغیرهای اقتصادی هنوز ناپایدار هستند.

وی افزود: «به همین دلیل، عدم اعتماد مردم به وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده نیز یکی از نگرانی های اصلی فعالان اقتصادی است».

  • استمرار تورم‌های بالا

رئیس اتاق بازرگانی تهران نشان داد که در زمینه فعالیت های اقتصادی، تغییرات مکرر در سیاست دولت و بخشنامه ها باعث شده است که مشاغل در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند.

وی همچنین تأیید کرد که بازارهای مالی در طول یک سال گذشته دچار تنش و آشفتگی شدید شده اند.

مسعود خوانساری همچنین استمرار تورم‌های بالا را یکی از چالش های مهم پیش روی اقتصاد ایران دانست و گفت که تورم مداوم و بالا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد است.

وی تاکید کرد که فقط ۹ کشور در سراسر جهان از تورم بی نظیر رنج می برند که یکی از آنها ایران است.