صندوق تثبیت بازار سرمایه

به گفته رییس هیئت عامل “صندوق تثبیت بازار سرمایه” ایران ، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل شده است.

با افول پی در پی بازار سرمایه در تابستان امسال ، بحث انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس سهام مطرح شد.

بر اساس گزارش ها ، این منابع ، با وجود انتقال ، “هنوز برای خرید سهام استفاده نشده است.”

محمد ابراهیم آقابابی گفت که این مبلغ پنجشنبه گذشته به صندوق تثبیت بازار مالی منتقل شد.
این تنها اولین قسمت انتقال منابع صندوق توسعه ملی به بورس است.

آگابابئی گفت: صندوق توسعه ملی هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار مالی با سود ۱۲ درصد برای مدت ۵ سال سپرده گذاری کرده است که قابل تمدید است.

آگبائه گفت: “صندوق تثبیت بازار مالی مبلغ بیشتری از صندوق توسعه ملی درخواست کرده است و در صورت تصویب ، به زودی پرداخت های جدید انجام می شود.”

گفته می شود که صندوق توسعه ملی منابع را در چندین زمینه به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می کند.

بر اساس آنچه گفته شد ، سازمان صرافی تصمیم گرفت با تصویب شورای عالی بورس ، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار مالی اختصاص دهد.

محمد ابراهیم آگبائه گفت: “این انتشار که در هفته های گذشته حاصل شد ، منجر به فعالیت صندوق در بازار شد و به بازگرداندن روند صعودی بازار کمک کرد.”

“صندوق تثبیت بازار سرمایه” صندوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که درصدی از هزینه های بازرگانی و درآمد سازمان را برای حفظ نقدینگی معرفی می کند.

بورس می تواند در صورت نیاز به نقدینگی ، از منابع خود برای ثبات بازار استفاده کند و از بازار پشتیبانی کند.

نقدینگی در این صندوق می تواند از طریق صندوق توسعه ملی یا منابع دیگر تأمین شود.