چندین منطقه ایران شاهد تجمع اعتراضی کارگران شرکت های مختلف به دلیل عدم پرداخت حقوق ماهانه‌شان و وخامت شرایط استخدامی آنها بود.

کارگران شرکت کاغذسازی «کاغذ پارس» در شهرستان شوش در اعتراض به عدم  به تعویق حقوق و دستمزد خود در مقابل دفتر شهردار این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض با اشاره به اینکه در سال های اخیر این شرکت بسیاری از کارگران را بدون دلیل اخراج کرده است، تاکید کردند که با وجود کاهش شدید تعداد کارگران این شرکت، حقوق معوقه و حق بیمه خود را دریافت نکرده اند.

نیز کارگران شرکت «موتوژن» تبریز نیز در اعتراض به شرایط کاری و سختی های خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و عدم دسترسی به حقوق خود در حیاط این شرکت دست به اعتصاب زدند.

همزمان در تهران، پیک‌های موتوری «اسنپ‌فود» تجمعات اعتراضی علیه شرایط کاری خود را در مقابل دفتر این شرکت در تهران، برگزار کردند و خواستار پرداخت دیه به خانواده‌هایشان در صورت فوت هنگام کار شدند.

رانندگان خدمات باربری نیز در اعتراض به شرایط کاری خود و همچنین عدم دستیابی به مطالبات خود در خصوص هزینه تحویل، بیمه و سوخت در اسنپ فود تجمع کردند.

برخی از پیک‌های موتوری با حمل بنرهای اعتراضی مخالفت خود را با این وضعیت نشان می دادند که “دیگر سکوت نمی‌کنیم” نوشته شده بود.