قیمت خانه در ایران

بر اساس گزارشی از موسسه فندر در مورد قیمت خانه در ۹۹ کشور جهان، مشخص شد که قیمت خانه در ایران دو برابر ترکیه و عربستان سعودی و نیمی از قیمت در آمریکا و کانادا است.

این گزارش همچنین نشان داد که هنگ کنگ در رتبه اول قرار دارد و گرانترین کشور در قیمت مسکن است، زمانی که پاکستان در انتهای لیست قرار گرفت زیرا ارزانترین کشور در قیمت خود است.

گزارش موسسه فندر همچنین نشان داد که طبقه بندی قیمت بر اساس متوسط ​​قیمت یک آپارتمان دو اتاقه در مرکز شهرهای منتخب انجام شده است و قیمت در این لیست متوسط ​​قیمت مسکن در هر کشور است.

یک کارشناس مسکن درباره افزایش ارزش قیمت خانه در ایران صحبت کرد و گفت: مشکل ورود نهادهای نیمه دولتی و برخی از موسسات وابسته به دولت مانند بانک ها و صندوق های بازنشستگی به بخش مسکن است.

وی توضیح داد که این موسسات اقتصادی همیشه با استقرار سیستم نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه ساختمان ها و اعمال کنترل قیمت، مقاومت و مخالفت می کنند.

وی همچنین بر لزوم اجرای قانونی که مردم را از طمع، استثمار و عدم شفافیت در برخی از بازرگانان و موسساتی که در ایران خانه سازی می کنند، محافظت می کند، تأکید کرد.