دانشجویان ایرانی

در حال حاضر، نقش معلم و آموزش در روند آموزشی ایران تأثیرگذار یا بسیار جدی تلقی نمی شود، زیرا گزارش های اخیر حاکی از آن است که ۳۰٪ از دانشجویان ایرانی اصلاً از حداقل توانایی‌های سواد برخوردار نیستند.

 گزارش های وزارت آموزش و پروش حاکی از آن است که اوضاع اقتصادی و اجتماعی دولت و خانواده تأثیر زیادی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد.

گزارها همچنین نشان داد که نتایج بدست آمده توسط دانشجویان ایرانی در آزمون آموزشی بین المللی تیمز  بسیار ضعیف است.

  • نقش توانایی مالی خانواده‌ها در موفقیت دانش آموزان 

نتایج ضعیف ایران در میان کشورهای شرکت کننده و منطقه نشان دهنده سیاست های نادرست در سیستم آموزشی کشور است.

کارشناسان آموزش و پرورش گفتند که بسیاری از دانشجویان ایرانی حداقل سواد ندارند و این بسیار خطرناک است. 

آنها افزودند که به عنوان مثال، در ریاضیات، دانش آموزان چهار عمل اصلی در کلاس چهارم را می دانند، اما هنوز حتی این را نمی دانند.

در گذشته گفته می شد که دانش آموز باید حداقل یک یادگیرنده باشد، اما فاجعه این است که برخی از دانش آموزان اکنون به این هدف نمی رسند.

به عبارت دیگر، تقریباً ۳۰٪ دانش آموزان در هر کاری به حداقل سطح خواندن و نوشتن نمی رسند و این یک فاجعه است.