تخم مرغ گران شد
تخم مرغ گران شد، با تصمیم امروز تنظیم کننده بازار و افزایش قیمت مصوب تخم مرغ ، قیمت نان و مواد شوینده ثابت ماند.

تخم مرغ گران شد، با تصمیم امروز تنظیم کننده بازار و افزایش قیمت مصوب تخم مرغ ، قیمت نان و مواد شوینده ثابت ماند.

تخم مرغ گران شد

تخم مرغ گران شد، با تصمیم امروز تنظیم کننده بازار و افزایش قیمت مصوب تخم مرغ ، قیمت نان و مواد شوینده ثابت ماند.

در جلسه ستاد سازمان بازار که صبح امروز در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با حضور وزیر و اعضای ستاد برگزار شد ، قیمت نان و شوینده ها ثابت مانده و قیمت تخم مرغ های مصوب افزایش یافت.

عباس قبادی دبیر سازمان تنظیم بازار در این جلسه با بیان اینکه تغییری در قیمت نان و مواد شوینده ایجاد نشده است اظهار داشت: براساس تصمیم این ستاد ، قیمت تخم مرغ درب مرغ از کیلویی 12500 تومان به کیلویی 14000 تومان افزایش یافته است.

جوجه یک روزه ۱۳۰۰ تومان گران شد

عباس قبادی دبیر سازمان تنظیم بازار در این جلسه با بیان اینکه تغییری در قیمت نان و مواد شوینده ایجاد نشده است اظهار داشت: براساس تصمیم این ستاد ، قیمت تخم مرغ درب مرغ از کیلویی 12500 تومان به کیلویی 14000 تومان افزایش یافته است.

محمد علی کمالی ، مدیر اتحادیه ملی تعاون های کشاورزی مرغ های گوشتی اظهار داشت که قیمت مرغ یک روزه از 2900 تومان به 4200 تومان افزایش یافته و خواستار افزایش قیمت مرغ گواهی شده است.

وی گفت: “علاوه بر افزایش قیمت مرغ یک روزه که در هزینه مرغ تأثیرگذار است ، هزینه حمل و نقل و قیمت ورودی مصوب نیز افزایش یافته است اما قیمت مرغ ثابت مانده و باید در قیمت مصوب مرغ نیز تجدید نظر صورت گیرد.