ايران
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ازتورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود در مورد اقتصاد جهانی نیز با استناد به آمار ایران گفت: نرخ تورم این کشور در سال گذشته به 36.5 درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال به 39 درصد افزایش یابد.

تورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود در مورد اقتصاد جهانی نیز با استناد به آمار ایران گفت: نرخ تورم این کشور در سال گذشته به 36.5 درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال به 39 درصد افزایش یابد.

ایران یکی از بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد و فقط تعداد کمی از کشورها با قیمت هایی بالاتر از ایران روبرو هستند.

این گزارش که روز سه شنبه 17 فروردین در وب سایت صندوق بین المللی پول منتشر شد ، رشد اقتصادی ایران در سال 99 را 1.5٪ مثبت ارزیابی کرد. در حالی که در گزارش قبلی خود که در پاییز سال گذشته منتشر شد ، انتظار می رفت که این عدد 5 درصد منفی باشد.

رخ بیکاری ایران امسال به 11.7 درصد خواهد رسید

این گزارش می افزاید که در سال 1400 انتظار می رود رشد اقتصادی ایران 2.5٪ مثبت باشد.

رشد اقتصادی ایران در سال 98 و 97 به ترتیب منفی 6.8 و منفی 6 درصد برآورد شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین می گوید نرخ بیکاری ایران در سال گذشته 11.2 درصد بوده و امسال به 11.7 درصد خواهد رسید.