نماینده دائم ایران

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین المللی، اظهار داشت که نگرانی ها و ملاحظات ایران در مورد اصل محرمانه بودن طی نامه ای رسماً به آژانس بین المللی انرژی اتمی ابلاغ شد.

همانطور که کاظم غریب آبادی اشاره کرد، محافظت از اطلاعات محرمانه در امور مربوط به سیستمهای داخلی آژانس از مدتها قبل موضوع اصلی بوده است.

 

  • حفاظت از اطلاعات محرمانه 

 

وی نشان داد: «با این وجود، علیرغم مقررات هنجاری فعلی، نشت یا دسترسی غیر مجاز به اطلاعات محرمانه آژانس طی دو دهه گذشته چالش بزرگی در روابط آژانس و جمهوری اسلامی ایران بوده است».

نماینده دائم ایران تاکید کرد: «نشت اطلاعات به رسانه ها به طور كلی توسط ایالت ها انجام می شود، اما بدون تردید آژانس مسئول حفاظت از اطلاعات محرمانه است و باید سیاست ها، برنامه ها و فرایندهایی را برای رفع نگرانی ها یا بررسی وضع موجود تنظیم كند».

 

  •  افشای اطلاعات محرمانه 

 

غریب آبادی توضیح داد که طی دو دهه گذشته، نگرانی های ایران در مورد اجرای نادرست تعهدات محرمانه بودن بارها گزارش شده است که هنوز با آنها به درستی برخورد نشده است.

دیپلمات برجسته ایرانی ادامه داد كه در نامه ايران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سیزده راه حل نیز برای حل چالش های محافظت از اطلاعات محرمانه ارائه شده است.