ملت افغانستان

رئیس جمهور اسبق ایران، محمد خاتمی، از دخالت برخی کشورها در امور داخلی افغانستان انتقاد کرد و تاکید کرد که دولتها باید صدای رسای ملت افغانستان باشند.

خاتمی اظهار داشت که با تشکیل وزرای کابینه “باند حکومت‌گر” در افغانستان مشخص شد که یک تغییر دگرگونی ماهوی و رویکردی ​از سوی طالبان رخ داده است.

وی تاکید کرد که همه دولتها باید از مقاومت افغانستان و پنجشیر حمایت کنند زیرا قدرت گرفتن طالبان یک سربرآوردن کابوسی دیگر است.

رئیس جمهور پیشین ایران توضیح داد: «سخن بر سر این نیست که بخشی از جامعه افغانستان که جایگاهی در میان مردم دارد گو اینکه ناشی از جهل باشد باید از معادله حذف شوند، بلکه همه چیز باید براساس ضوابط عام دموکراتیک و منتهی به خواست همه مردم باشد».

  • منافع شخصی 

محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «آنچه فوریت دارد حمایت از مقاومت ملت افغانستان است که طلیعه آن را در پنجشیر و در حضور حق‌ طلبانه و مترقیانه و پرخطر زنان و مردان و در کلام بسیاری در درون و بیرون افغانستان می‌ بینیم».

خاتمی همچنین به طور غیر مستقیم از دخالت مقامات دولت جمهوری اسلامی و دیگر دولتها در امور افغانستان به دلیل منافع شخصی انتقاد کرد.

وی نشان داد: «نباید هیچ نیروی خارجی در امور افغانستان دخالت کند. جامعه جهانی خود را در کنار مردم افغانستان ببیند و دولت‌ های خود را وادار کند در معاملات و معادلات سیاسی خیر و صلاح ملت افغانستان را نیز در نظر بگیرد».