نرخ

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای اعمال نرخ جدید مالیات بر سیگار و لغو مالیات قبلی خبر داد.

داوود منظور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت که این سازمان بیانیه نرخ جدید مالیات بر سیگار و دخانیات را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها ارسال کرده است.

در بیانیه مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: «مطابق ماده ۲ بند ۵ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه امسال که از ۱۳ دی ماه سال جاری اجرا شد، ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم در خصوص مالیات بر سیگار و مواد دخانی نسخ و لغو شده است».

همچنین بیانیه سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد که با توجه به لغو نرخ مالیاتی مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، حکم مالیاتی بند “ف” تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز که در راستای اصلاح نرخ مالیاتی مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم بود، نسخ و لغو ضمنی می‌ شود.

بر اساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی و بیانیه وزارت اقتصاد، نرخ مالیات سیگار و دخانیات بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه سال جاری تعیین و وصول، همزمان با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، می شود.