راهروی مرگ

اکبر صمدی، شاهد دادگاه حمید نوری، گفت که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران او را به “راهروی مرگ” فرستاده است.

شهادت صمدی در دادگاه حمید نوری، متهم به شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ که به طور موقت به آلبانی منتقل شده بود، ارائه شد.

اين فعال سياسی در چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی به نحوه عملکرد “هیات مرگ” در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در ایران اشاره کرد و از روش تحقیق و احکام آن دوره خبر داد.

وی اظهار داشت که در سال‌ ۱۳۶۰،  ۱۴ ساله بود و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، و به ده سال زندان محکوم شد و تا سال ۱۳۷۰ زندانی بود.

اکبر صمدی توضیح داد: «رئیسی آمد سراغ من و مرا صدا کرد. مرا برد یک اتاق تکی و نزدیکی اتاق هیات مرگ، نام و نام خانوادگی و اتهامم را پرسید و گفت مبارزه مسلحانه را محکوم کن، گفتم من وقتی دستگیر شدم یک سلاح ژ۳ قدش از من بلندتر بود». 

وی اضافه کرد: «بعد رئیسی گفت کومله یکی از احزاب کردی را محکوم کن، اما گفتم من کرد و کومله‌ای نیستم، بعد عصبانی شد و مرا از اتاق بیرون انداخت و به راهروی مرگ فرستاد».

اکبر صمدی، شاهد دادگاه حمید نوری فاش کرد: «شاهد بودم ناصر منصوری، یک زندانی سیاسی که از کمر فلج، را توسط حمید نوری به سالن مرگ منتقل کردند و اعدام شد».