تجاوز جنسی

روزنامه گاردین به نقل از برخی فعالان، از بدرفتاری با فعالان و زندانیان سیاسی زن خبر داد و برخی از آنها مورد تجاوز جنسی و شکنجه روانی قرار گرفتند.

دیشب، جمعه ۱۰ اردیبهشت، برخی از فعالان حقوق بشر در ایران از افزایش انتقال زندانیان سیاسی و همچنین رویه “شکنجه روانی” علیه زندانیان سیاسی زن در کشور خبر دادند.

گاردین در گزارش خود نوشت که فعالان حقوق بشر زندانی در ایران با افزایش محدودیت های زندان روبرو هستند و همچنین در شرایط “خطرناک و نگران کننده” صدها کیلومتری از خانواده های خود به زندان ها منتقل شده اند.

  • راهی برای تحمیل شکنجه

گزارش افزود که در شش ماه گذشته تعداد فزاینده ای از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر زن بدون هشدار قبلی از زندان اوین در تهران به زندان های خارج از پایتخت، تهران منتقل شده اند.

فعالان حقوق بشر همچنین تأیید کردند که اين زنان در همان بخشهایی که زندانیان زن با جرایم عادی، مانند قتل، بازداشت شده اند و افزودند که این نقض قوانین ایران و موازین بین المللی است.

فعالان همچنین به روزنامه گاردین گفتند که برخی از زندانیان زن توسط بازجویان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و از معالجه پزشکی محروم شدند.

آنها توضیح دادند که این رفتارها ابزاری برای تحمیل شکنجه روانی علیه زندانیان سیاسی زن است.