خط فقر از ۱۸ میلیون تومان عبور کرد
خط فقر از ۱۸ میلیون تومان عبور کرد

خط فقر از ۱۸ میلیون تومان عبور کرد؛ منه فقر در ایران روز به روز در حال افزایش است و روز به روز بر تعداد افراد استمداد طلب و نیازمند در ایران افزوده می شود. همچنین۷۷.۴ میلیون و یعنی در حدود ۹۰ درصد ایرانیان یارانه می گیرند.

خط فقر از ۱۸ میلیون تومان عبور کرد

اقتصاد ۲۴ در گزارشی نوشت: دامنه فقر در ایران روز به روز در حال افزایش است و روز به روز بر تعداد افراد استمداد طلب و نیازمند در ایران افزوده می شود. همچنین۷۷.۴ میلیون و یعنی در حدود ۹۰ درصد ایرانیان یارانه می گیرند.

قیمت مواد غذایی در ایران تا فروردین ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.

تا اوایل سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ درصد از خانوارها زیر خط فقر زندگی می کردند. برخی کارشناسان تخمین زده اند که حداقل نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.

در ایران ۱۸ درصد از افراد جامعه در فقر شدید به سر می برند

در ایران ۱۸ درصد از افراد جامعه در فقر شدید به سر می برند. این بدان معناست که از هر۵ نفری که ممکن است در یک روز از کنار شما عبور کنند، یک نفر در فقر شدید زندگی می کند.

اکنون خط فقر نسبی خانواده ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.