جنگل‌های ایران

رضا بیانی، جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، همزمان با ​​”روز جهانی جنگلها”، ۱ فروردین، گفت که طی سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌های ایران در ایران سوزانده شد.

بیانی تأکید کرد که یکی از مشکلات سال گذشته وقوع بسیاری از آتش سوزی ها در جنگل های کشور بود.

وی اضافه کرد: «سال گذشته ۳۶۵۰ هکتار جنگل طبیعی، ۱۰۳۴ هکتار جنگل کاشته شده و حدود ۱۶٫۵۸۹ هکتار زمین جنگلی در آتش سوزی در ایران کشف شد».

  • ناتوانایی ترمیم جنگل‌های زاگرس

به گفته معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بیشتر آتش سوزی ها در سال ۹۹ در زمین های جنگلی به ویژه در مناطق گیاهی در زاگرس و خلیج عمان رخ داده است.

وی همچنین تأکید کرد که جنگلهای زاگرس به دلیل شدت تخریب و چالشهای فراوانی که دارند دیگر قادر به بازیابی طبیعی نیستند.

از سوی دیگر، رضا بیانی هشدار داد که در آینده نزدیک با تهدید بیابان زایی در زیستگاه های زاگرس روبرو خواهیم شد.

وی نشان داد که عمده مشکلات جنگل‌های ایران به عوامل غیر طبیعی از جمله تغییر کاربری اراضی، ویلا سازی، دفع نامناسب زباله ها در جنگل ها، کشاورزی بی رویه و تجاوز به اراضی جنگلی برمی گردد که منشأ همه آنها فعالیتهای و دستکاری انسان است.