آتش‌زدن
آتش‌زدن بنرهای رئیسی و سلیمانی در شیراز

گزارش شد گروهی از جوانان شیراز بنرهای ابراهیم رئیسی و سلیمانی را در سردر مرکز سازماندهی کارگران شیراز واقع در بلوار دلاوران بسیج این شهر ، صبح امروز چهارشنبه 20 مرداد به آتش کشیدند.

آتش‌زدن بنرهای رئیسی و سلیمانی در شیراز

آتش‌زدن بنرهای رئیسی و سلیمانی در شیراز، جمعی از جوانان شیراز، بامداد امروز چهارشنبه ۲۰ مردادماه، بنرهای رئیسی و سلیمانی آتش زدند.

پیش از این جوانان از آغاز حرکت جدیدی خبر داده و خواستار تشکیل گروه های مشابه در سراسر کشور برای هماهنگی اعتراضات آینده شده بودند.

فعالیتهای آنها شامل شعارنویسی، پخش تراکت، نصب بنر ضدنظام ، آتش زدن بنرهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی ، هماهنگی برای فراخوان‌ها و کمک به تشکیل هسته اولیه اعتراضات را از فعالیت‌های خود عنوان کرده‌اند.

فعالیتهای آنها شامل شعارنویسی، پخش تراکت، نصب بنر ضدنظام ، آتش زدن بنرهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی

آتش زدن تندیس قاسم سلیمانی در یاسوج

آتش زدن تندیس قاسم سلیمانی در یاسوج، جوانان یاسوج تندیس قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند.

پس از افزایش خشم و انزجار مردم از مقامات جمهوری اسلامی ، جوانان از هر فرصتی برای ابراز نفرت و مخالفت خود با جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

آتش زدن تندیس قاسم سلیمانی در یاسوج؛ جوانان دلاور اهل یاسوج، تندیس قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند