تردد به استان های
تردد به استان های شمالی تا اطلاع ثانوی ممنوع است

تردد به استان های شمالی تا اطلاع ثانوی ممنوع است، منوچهر حبیبی ، قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونای استان قزوین: در حال حاضر استان قزوین در وضعیت زرد قرار دارد و طبق دستورالعمل جدید ستاد کرونا ، هیچ تفاوتی بین وضعیت نارنجی و زرد وجود ندارد ، بنابراین محدودیت ها و ممنوعیت های کرونا در قزوین تا رسیدن به وضعیت سفید ادامه دارد.

تردد به استان های شمالی تا اطلاع ثانوی ممنوع است

منوچهر حبیبی ، قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونای استان قزوین: در حال حاضر استان قزوین در وضعیت زرد قرار دارد و طبق دستورالعمل جدید ستاد کرونا ، هیچ تفاوتی بین وضعیت نارنجی و زرد وجود ندارد ، بنابراین محدودیت ها و ممنوعیت های کرونا در قزوین تا رسیدن به وضعیت سفید ادامه دارد.

در حال حاضر ، بیشتر شهرستانهای همسایه ما قرمز و نارنجی هستند که این مسئله برای ما نگران کننده است.

اتوبوس ها ، مینی بوس ها و کلیه سفرهای قزوین به استان های شمالی کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

حبس به مدت یک سال و برکناری از خدمت به مدت دو سال

پس از شکایت مرکز بهداشت اهواز و دادستانی علیه شهرداری اهواز و آبفا در مورد سیل سال 98 ، شهردار اهواز و رئیس سابق شرکت آب و فاضلاب اهواز به یک سال زندان و دو سال برکناری محکوم شدند.

همچنین ، هر دو شهرداری اهواز و آبفا موظفند با نصب تابلوهایی در هشت منطقه اهواز و کارون (به تشخیص قاضی اجرای احکام) از مردم شریف اهواز و کارون عذرخواهی رسمی کنند.