آمار مبتلایان كرونا
افزایش آمار مبتلایان بین جوانان و نوجوانان

افزایش آمار مبتلایان بین جوانان و نوجوانان، روحانی: در برخی شهرها آمار مبتلایان بین جوانان و نوجوانان افزایش یافته است

افزایش آمار مبتلایان بین جوانان و نوجوانان

روحانی: در برخی شهرها آمار مبتلایان بین جوانان و نوجوانان افزایش یافته است

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی علیه کرونا: گرچه روند مرگ و میر کرونا به دو رقم رسیده است ، اما این آمار هنوز برای ما زیاد است و ما به حد لازم نرسیده ایم. این آمار باید دوباره کاهش یابد.

به دلیل کاهش مرگ و میر یا تعداد مرگ و میرها ، نباید از پیروی از پروتکل ها غافل شویم.

ویروس انگلیسی همچنان نگران کننده است. اگر مراقب نباشیم ، این ویروس جهش یافته می تواند ما را آلوده کند.
امروز ، یک آمار نگران کننده مشاهده شده است که تعداد موارد در میان جوانان و نوجوانان در برخی از شهرستانها افزایش یافته استحداقل 5 یا 6 ماه باید از همان پروتکل ها پیروی کنیم.

ویروس انگلیسی همچنان نگران کننده است.

ویروس انگلیسی همچنان نگران کننده است. اگر مراقب نباشیم ، این ویروس جهش یافته می تواند ما را آلوده کند.

اگر خدای نکرده شاهد موج جدیدی باشیم ، این موج جدید به معنای بستن برخی مشاغل و اخلال در امور کشور است. راه حل این مشکل تشدید نظارت است.

این هفته جلساتی خواهیم داشت تا محدودیت ها را بررسی کنیم. زیرا به نظر می رسد که با بهبود اوضاع کرونا ، ترافیک افزایش یافته و نوعی عادی انگاری در جامعه رخ داده است.

در بعضی از استان ها تعداد بیماران سرپایی در حال افزایش است.