چین و ترکیه، بار دیگر ايران را دور زدند
چین و ترکیه، بار دیگر ايران را دور زدند

چین و ترکیه، بار دیگر ايران را دور زدند، اولین قطار باری ترکیه بدون عبور از ایران ، از طریق گرجستان ، آذربایجان و قزاقستان وارد چین شد. پیش از این قرار بود این خط آهن از چین به آسیای میانه ، ایران ، آذربایجان و گرجستان ، از آنجا به روسیه یا ترکیه و در نهایت به اروپا گسترش یابد.

نتیجه دورشدن ترکیه از ایران چیست؟

چین و ترکیه، بار دیگر ايران را دور زدند، اولین قطار باری ترکیه بدون عبور از ایران ، از طریق گرجستان ، آذربایجان و قزاقستان وارد چین شد. پیش از این قرار بود این خط آهن از چین به آسیای میانه ، ایران ، آذربایجان و گرجستان ، از آنجا به روسیه یا ترکیه و در نهایت به اروپا گسترش یابد.

تمام این مسیرها بجز ایران به اتمام رسیده است و روز شنبه اولین قطار باری ترکیه بدون عبور از ایران از گرجستان ، آذربایجان ، دریای خزر (با کشتی) و قزاقستان به شهر شیان چین عبور کرد. این محموله طی 12 روز 8،696 کیلومتر را طی کرد و از استانبول به شی‌آن رسید و اگر به جای راه آهن از طریق دریا به چین برود ، رسیدن به مقصد یک ماه طول می کشد.

 

اولین قطار باری ترکیه بدون گذشتن از ایران، با عبور از گرجستان، آذربایجان و قزاقستان به چین رسید. ترکیه و چین خوشحال، غیبت ایران حس نشد.