تله‌سیژ تهران
سقوط یک پدر و دختر از روی تله‌سیژ تهران

سقوط یک پدر و دختر از روی تله‌سیژ تهران، بی‌احتیاطی از طرف دو فرد بود که پس از صعود به تله‌سیژ محافظ را نبسته بودند. وقتكيه متوجه شدیم دستگاه را متوقف کردیم و پرسنل‌مان و سایر مردم کمک کردند. بعد از سقوط آنها را به اورژانس رساندیم

سقوط یک پدر و دختر از روی تله‌سیژ تهران

بی‌احتیاطی از طرف دو فرد بود که پس از صعودج به تله‌سیژ محافظ را نبسته بودند. وقتكيه متوجه شدیم دستگاه را متوقف کردیم و پرسنل‌مان و سایر مردم کمک کردند. بعد از سقوط آنها را به اورژانس رساندیم

پدر و دختری از پیست اسکی دربندسر سقوط کردند. به نظر می رسد علت این حادثه این است که دو نفر حفاظ تله‌سیژ را نبسته بودند. حال عمومی این پدر و دختر خوب است و این حادثه مصدومیتی در پی نداشته است.

این حادثه مصدومیتی در پی نداشته است

روابط عمومی شرکت تله‌سیژ و تله‌کابین دربندسر در مورد این حادثه اظهار داشت: “این بی‌احتیاطی این دو نفرکه بعد از سوار شدن به تله‌سیژ محافظ را نبسته بودند، وقتكيه متوجه شدیم دستگاه را متوقف کردیم و پرسنل‌مان و سایر مردم کمک کردند. بعد از سقوط آنها را به اورژانس رساندیم

پس از سقوط ، آنها را به اورژانس رساندیم و مورد معاینه قرار گرفتند. خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد و آنها کمی مضطرب شدند. پس از استراحت ، گرم شدن و بهبودی ، با تأیید پزشک از اورژانس رها شده و حتی به اسکی رفتند.