کشاورزان اصفهانی
نماینده مجلس: کارد به استخوان کشاورزان اصفهانی رسیده است

نماینده مجلس: کارد به استخوان کشاورزان اصفهانی رسیده است، محمد تقی نقدعلی ، نماینده مجلس ، با اشاره به تظاهرات اعتراضی کشاورزان اصفهانی، گفت: “سوء مدیریت وزارت نیرو در حوضه آبریز زاینده رود کارد را به استخوان کشاورزان اصفهانی رسانده است.”

نماینده مجلس: کارد به استخوان کشاورزان اصفهانی رسیده است

محمد تقی نقدعلی ، نماینده مجلس ، با اشاره به تظاهرات اعتراضی کشاورزان اصفهانی ، بيتم كرد: “سوء مدیریت وزارت نیرو در حوضه آبریز زاینده رود کارد را به استخوان کشاورزان اصفهانی رسانده است.”

امروز استان اصفهان در زمینه کشاورزی و آب آشامیدنی دچار بحران است ، متأسفانه مسئولان ندای مظلومیت مردم را نمی‌شوند و نه وزیر نیرو و نه سایر مقامات عزم جدی برای حل مشکل ندارند!

وی افزود: “مکاتبات متعددی با مقامات امنیتی ، اجرایی ، وزارت نیرو و رئیس مجلس داشته ایم ، اما به نظر می رسد که مقامات قصد دیدن واقعیت ها را ندارند.”

حقابه کشاورزان اصفهان در سال جاری صفر بوده است

محمد تقی نقدعلی در بیانیه ای گفت که امسال آب رسانی به کشاورزان اصفهان وجود ندارد ، امسال هیچ آبی آزاد نشده و آب آشامیدنی که در امتداد رودخانه جاری است به طور غیرقانونی در منطقه چهارمحال برداشت می شود ، در حالی که در خشکسالی اتفاق نیفتاده است. حق برداشت

امروز دادستانعمومی و انقلاب اصفهان با صدور بیانیه ای هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات بخش کشاورزی و رودخانه زاینده بدون اجازه شورای امنیت منطقه را ممنوع کرد.