حقوق کارگران

علی بابایی کارنامی ، سخنگوی کمیته اجتماعی مجلس ، گفت که این کمیته تخمین زده است که حداقل ۳۵ درصد باید به حقوق کارگران اضافه شود.

وی افزود این برآورد براساس چندین سال مطالعه و تجزیه و تحلیل انجام شده است.

پیش از این رئیس انجمن بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران گفته بود كه این انجمن و سایر سازمانها به دلیل دو برابر شدن هزینه ها ، درخواست جلسه شورای كار و بررسی حقوق کارگران را كرده اند.

علی دهقان کیا به نوبه خود اعلام کرد که سبد هزینه برای هر خانواده نزدیک به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

گزارش شده است که برای تعیین خط فقر و هزینه های خانواده در ایران مبنای توافقی وجود ندارد ، زیرا دولت ، اتحادیه های کارگری و اقتصاددانان نظرات مختلفی در این مورد دارند.

علاوه بر این ، روزنامه “دنیا اقتدار” در ماه اوت گذشته اعلام کرده بود که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ، بر اساس حداقل ممکن ، ۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان است ، افزود که طبق سبد غذایی وزارت بهداشت ، ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.

در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران بی تجربه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان تعیین شده است.

سخنگوی کمیته اجتماعی شورای اسلامی شورای اسلامی ، علی بابایی کارنامی ، با اشاره به وضعیت عروق کرونر در کشور ، اظهار داشت که اولین گروهی که تحت تأثیر شیوع بیماری قرار گرفته اند ، کارگران و کارگران هستند و بنابراین کمیته اجتماعی در نظر دارد کار کشور را بر اساس برآوردهای مجلس اضافه کند.