بخش نظامی ایران
سازمان شفافیت بین‌الملل: وضعیت فساد در بخش نظامی ایران بحرانی است

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی وضعیت فساد در بخش نظامی ایران در سال ۲۰۲۰ را بحرانی ارزیابی کرد.

سازمان شفافیت بین‌الملل: وضعیت فساد در بخش نظامی ایران بحرانی است

 وضعیت فساد در بخش نظامی ایران بحرانی است؛ اي نسازمان در گزارشی وضعیت فساد در بخش نظامی ایران در سال ۲۰۲۰ را بحرانی ارزیابی کرد.

بر اساس این گزارش، به استثنای شاخص مربوط به پرسنل که در وضعیت پرخطر قرار دارد، سایر شاخص‌های بخش نظامی ایران اعم از سیاسی، مالی، عملیاتی و تدارکات در وضعیت بحرانی قرار دارند.

علت این بحران چیست؟

سازمان شفافیت بین‌الملل وجود «ساختارهای مدیریتی به شدت مخفیانه و غیررسمی» در نیروهای نظامی ایران را عامل این بحران دانست.

این گزارش می افزاید که نظارت خارجی ارتش ایران به ویژه در مسائل مالی و تدارکاتی«بسیار ضعیف» است.

شفافیت بین‌الملل خاطرنشان کرد که مردم ایران اگر بخواهند به اطلاعات نظامی خود دسترسی داشته باشند با چالش‌ها و خطرات مهمی روبرو هستند.

این گزارش با اشاره به افزایش نارضایتی داخلی در ایران، همراه با ظهور نهادهای نظامی و امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، می‌افزاید که سپاه پاسداران با حمایت علی خامنه‌ای به و تکیه بر«مپراتوری مالی» که در عراق ایجاد کرده است، به یک نیروی اصلی در سیاست داخلی و خارجی ایرانو گسترش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در عراق، لبنان، سوریه و یمن تبدیل شده است.