خطر انقراض

محمد رضایی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی از راه اندازی زنگ خطر انقراض گیاهان دارویی خبر داد.

با آغاز فصل برداشت گیاهان کوهی خوراکی،  رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی اظهار داشت که به دلیل برداشت نامناسب، زنگ خطر انقراض این گیاهان به صدا در آمده است. 

وی اظهار داشت: «بیش از ۱۴۰۰ گونه گیاه در کشور در این استان رشد می کند که مقدار مناسبی برای انجام مطالعات تحقیقاتی در زمینه گیاهان است.

رضایی افزود كه آذربایجان غربی ۵۲۰ گونه از گیاهان دارویی را در خود جای داده است که ۷۰ تا ۱۰۰ گونه آن خوراکی است.

♦   آمار دقیقی از میزان  گیاهان خوراکی وجود ندارد

وی توضیح داد: «ایران شامل حدود ۸۰۰۰ گونه گیاهی است و فقط آذربایجان غربی بیش از ۱۴۰۰ گونه دارد».

وی نسبت به نزدیک شدن به نابودی این گیاهان هشدار داد و گفت: «تغییر اقلیم و برداشت بی رویه زنگ خطر انقراض این گونه های گیاهی را ایجاد کرده است».

 رئیس مرکز تحقیقات و آموزش تأیید کرد که ۶۰ گونه گیاه در این استان شناسایی شده است که شامل نعناع کوهی، بیزه، کنگر، ثعلب بومی، ریواس، و  اله گز است.

وی ادامه داد: «اگرچه هیچ آمار دقیقی از برداشت گیاهان خوراکی در این شهرستان وجود ندارد،

اما هزاران کیلوگرم گیاهان غذایی در استان صرفه جویی می شود و هر ساله در فصل بهار به بازارهای محلی و استان های همسایه ارسال می شود».