ریزش برج متروپل

دادستان عمومی و انقلاب ایران کیفرخواست ۲۰ نفر از متهمان ریزش برج متروپل آبادان را كه شامل نام یک مقام دادستانی شهرداری منطقه اروند منتشر کرد.

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل ایران، توضیح داد: «شهرداری آبادان در پروژه متروپل با گروه حسین عبدالباقی مشارکت چهار و نیم درصدی داشته. بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد».

وی اضافه کرد: «نتیجه‌ این مشارکت بی‌اعتنایی شهرداری به وظیفه نظارتی خویش بوده است.و اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست، بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند برمی‌گردد».

معاون حقوق عامه دادستان کل تاکید کرد که شهرداری اروند و ناظران فنی در پرونده ریزش برج متروپل قصور و تقصیرهای متعدد و اشکالات ساختاری دارند.

وی افزود: «موضوع دیگری هم مطرح است مبنی بر این که وقتی که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند مطرح است، تصمیم‌گیرنده نهایی کیست؟».

ترکی تایید کرد: «اگرچه بیشترین سهم اشتباه متوجه شهرداری است. سایر دستگاه‌ها هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان عمل نکردند».

در حالی که پیشتر مقامات قضایی از دستگیری ۲۳ نفر در این رابطه خبر داده بودند، مرکز رسانه قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای ۲۰ نفر در این پرونده خبر داد که همگی بازداشت هستند.