کشاورزان اصفهانی
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

  کشاورزان اصفهانی از سراسر استان در اعتراض به عدم رسیدگی مطالبات خود در مقابل شرکت آب منطقه ای و پل خواجو تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

 اعتراضات کشاورزا اصفهانی؛ جمعی از مردم اصفهان در اعتراض به‌وضعیت برداشت و انتقال زاینده‌رود در اصفهان دست به تجمع زدند.

کشاورزان نسبت به کمبود آب، بازگشایی زاینده رود، برداشت بی رویه و انتقال آب برای نابودی کشور، استان و فرونشست‌ها آن معترض هستند.

در این اعتراض، دهقانان آشکارا به نیروهای ستمگر هشدار دادند: «اگر می‌خواهید در مقابل ما بایستید، بیایید ما آماده‌ایم!

ما در سرمان به جبهه و جنگ بود، آقایان اینجا سرشان به آب فروش و غارت اموال مردم بود!

تجمع و راهپیمایی امروز کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص حق‌آبه پاییزی برای دومین روز متوالی در پل خواجو

تحصن شبانه بازنشستگان سال ۹۹ آموزش و پرورش

تحصن شبانه بازنشستگان سال ۹۹ آموزش و پرورش؛ تعددى از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۹ شب گذشته مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران چادر زدند.

معلمان بازنشسته امروز مقابل این اداره تجمع کردند.

شماری از بازنشستگان حوزه آموزش و پرورش با برپایی چادر در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه خواستار رسیدگی به خواسته های خود هستند، دست به تحصن شبانه زدند.