تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی مالباختگان تعاونی مسکن مقابل شهرداری گلستان

تجمع اعتراضی مالباختگان تعاونی مسکن مقابل شهرداری گلستان، اعضای تعاونی کارکنان شهرداری گلستان امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و خواستار توضیح شهردار شدند.

تجمع اعتراضی مالباختگان تعاونی مسکن مقابل شهرداری گلستان

اعضای تعاونی کارکنان شهرداری گلستان امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و خواستار توضیح شهردار شدند.

کسانی که 10 سال پیش برای خرید زمین به حساب تعاونی واریز کردند ، اما بعد از این همه مدت ، هنوز زمین آنها تحویل داده نشده است.

اعضای این تعاونی ، مانند بسیاری از تعاونی های مشابه ، امتیازات خود را به افراد خارج از مجتمع اعطا کرده اند ، به همین دلیل اعتراضات جدی در میان اعضا در مورد عدم واگذاری و تحدید حدود زمین در حاشیه رودخانه وجود دارد.

اعتراض کارگران معدن آسمینون ادامه دارد

امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت کارگران معدن آسمینون در ادامه اعتراض خود اقدام به مسدود نمودن محور كهنوج _بندرعباس کردند.

پس از آن ، کارگران منطقه کرمان را ترک کرده و در استان هرمزگان تجمع کردند.
نیروهای فرماندهی یگان ویژه پلیس کرمان برای مقابله با اعتراض کارگران در محل ایست بازرسی مستقر شده‌اند.

امروز کارگران معدن آسمینون در ادامه اعتراض خود اقدام به مسدود نمودن محور كهنوج _بندرعباس کردند.