اطلاعات محرمانه

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه‌های و اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران و تاسیسات اتمی این کشور را منتشر کرد.

بر اساس انتشار این اطلاعات محرمانه، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اقدام آژانس را محکوم و آن را به افشای عمدی آن متهم کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: «به نظر می‌رسد این گزارش‌ها با این جزییات نباید صادر شود. و اگر توقف نشود در تعامل خود با آژانس بازنگری می‌کنیم».

کمالوندی خاطرنشان کرد اینکه صرف فعالیت‌ های فنی هسته‌ای یک کشور گزارش شود رویه نامیمونی است.

وی با بیان اینکه آژانس می تواند در مواقعی که تحول عمده ای یا انحراف قابل توجهی در فعالیت ها ایجاد شود می تواند گزارش هایی را منتشر کند، اما افشای نامه‌های و اطلاعات محرمانه هسته‌ای یک کشور رویه نامیمونی است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: «این نخستین بار نیست و آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را از مدت‌ها قبل شروع کرده است».

از سوی دیگر، کمالوندی گفت که در وب سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ گزارش درباره سایر کشورها وجود ندارد، اگرچه دسترسی به این سایت محدود به کشورهای عضو است.

شایان ذکر است که ایران اجرای پروتکل الحاقی را از ۵ اسفند به حالت تعلیق درآورده و محدودیت هایی را برای نظارت بر آژانس بین المللی انرژی اتمی اعمال کرده است.