احمدی‌نژاد
افشاگری ​جدید احمدی‌نژاد؛ ​دلیل عدم سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در خوزستان چيست؟

عدم سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در خوزستان، احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی گفت که شورای عالی امنیت ملی از ترس وقوع جنگ مجدد اجازه سرمایه گذاری در غرب کارون را نمی دهد.

​دلیل عدم سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در خوزستان

 احمدی‌نژاد گفت که شورای عالی امنیت ملی از ترس وقوع جنگ مجدد اجازه سرمایه گذاری در غرب کارون را نمی دهد.

در افشاگری جدید ، محمود احمدی نژاد ، با اشاره به محرومیت خوزستان به دلیل وقوع جنگ، گفت: “پس از جنگ ، به مدت 16 سال ، غرب کارون از سرمایه گذاری و فعالیت های اساسی اقتصادی وعمرانی محروم شد.”

در سال 85 که من متوجه شدم هر تصمیمی که درباره خوزستان ، به ویژه غرب کارون می گیریم ، با موانع جدی روبرو هستیم.

شورای عالی امنیت ملی از ترس وقوع جنگ مجدد اجازه سرمایه گذاری در غرب کارون را نمی دهد

شورای عالی امنیت ملی از ترس وقوع جنگ مجدد اجازه سرمایه گذاری در غرب کارون را نمی دهد.

 احمدی‌نژاد افزود: “وقتی پیگیری کردم ، مصوبه ای را در مورد شورای عالی امنیت ملی دیدم ، که پس از جنگ ، از ترس جنگ مجدد یا پیش بینی جنگ مجدد ، توافق کرد که سرمایه گذاری عمده انجام نشود. در کارون غربی! “من خیلی ناراحت شدم ، پیگیری کردم و گفتم ، این چیست؟ اکنون و مدل جنگ عوض شده و دیگر مانند سابق نیست.

موشک ها از اقیانوس هند پرتاب می شوند. این چه مصوبه‌ای است که ما گذراندیم؟ با فرض احتمال جنگ، مگر می‌شود ما بخشی از میهن و مردم خودمان را رها کنیم؟ آن هم خوزستان!؟ مصوبه را لغو کردیم.