رد قانون

تعدادی از فعالان حقوق زنان در ایران به عدم گنجاندن موضوع خشونت خانگی در “پروژه حفظ کرامت زنان و حمایت از زنان در برابر خشونت ” اعتراض کردند.

روز پنجشنبه ۱۴  ژانویه ، دستیار ارشد حسن روحانی رئیس جمهور از ارائه قانون “حفظ کرامت زنان و محافظت از آنها در برابر خشونت” به پارلمان خبر داد.

در این قانون ، وزارت کشور متعهد شده است “با همکاری وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی” افراد و گروه های فعال در تضعیف نقش زنان در خانواده و جامعه  و پاکدامنی زنان مسلمان ایرانی و جلوگیری از ایفای نقش آنها را شناسایی کند.

بر اساس این لایحه ، واحدهای قضایی و واحدهای انتظامی باید “بلافاصله” در صورت شکایت زن پرونده تشکیل دهند ، اما اگر متهم شوهر یا پدر باشد ، پرونده ابتدا باید برای صلح و سازش به هیئت حل اختلاف محل ارجاع شود.

زهرا تزرو ، استاد برجسته دانشگاه شرق لندن ، در مصاحبه با وب سایت “انجمن زنان ایران” گفت كه این قانون به طور خاص به حمایت از زنان و دختران در برابر “جرایم ناموسی” اشاره ندارد

حمایت از زنان در برابر خشونت

کانال خبری “امتداد” همچنین نوشت که کلمات “تعرض” ، “آزار جنسی” و “ختنه زنان” به هیچ وجه در این قانون وجود ندارد و از طرف دیگر کلمه “ازدواج و خانواده” بیش از ۲۰ بار استفاده شده است.

موضوع حمایت از زنان در برابر خشونت حدود ۱۶ سال پیش مطرح شد.

قابل ذکر است که دولت محمود احمدی نژاد و دولت اول حسن روحانی پیش نویس قانونی را در این زمینه تهیه کردند اما قوه قضائیه با آن مخالفت کرد.  اخیراً پیش نویس نهایی قانون “حفاظت از شأن زنان و حمایت از آنها در برابر خشونت” با هماهنگی قوه قضائیه تهیه شده است.

لازم به ذکر است که ایران یکی از ۴ کشوری است که به کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان نپیوسته است.