‍ روز مادر مبارک
‍ روز مادر مبارک

‍ روز مادر مبارک ، ۲۵ آذر در سال ۱۳۱۹ روز تاسیس بنگاه حمایت از مادران و نوزادان  به دستور رضا شاه بزرگ بود بنگاهی که پس از شیر و خورشید سرخ، بزرگترین بنگاه خیریه بود

‍ روز مادر مبارک

 روز مادر مبارک، ۲۵ آذر (سال ۱۳۱۹) روز تاسیس بنگاه حمایت از مادران و نوزادان بود (به دستور رضا شاه بزرگ) بنگاهی که پس از شیر و خورشید سرخ، بزرگترین بنگاه خیریه بود

و شبانه روز دریافت خدمات رایگان در شهرها و روستاهای دور و نزدیک خانواده های بی بضاعت حضور داشت.

از سال ۱۳۳۸ شهبانو فرح مسئولیت مدیریت و مدیریت این شرکت را بر عهده دارد.
و گام های بلندی در حمایت از مادران و نوزادان برداشته شده است, از جمله ایجاد زایشگاهای مدرن و رایگان در شهرهای دور دست و روستاها ی دور و نزدیک و هم چنین آموزشگاه های مامایی و آموزشگاه های بهیاری را تأسیس كرد

آموزش بهداشت و تنظیم خانواده ، روشهای جلوگیری از بارداری برای کنترل جمعیت و همچنین آموزش مراقبت و تربیت کودک ، نیاز به واکسیناسیون از جمله فعالیتهای اصلی این شرکت بود.

روز ملی مادر مبارک باد

 روز مادر مبارک، ۲۵ آذر در سال ۱۳۱۹ روز تاسیس بنگاه حمایت از مادران و نوزادان  به دستور رضا شاه بزرگ بود بنگاهی که پس از شیر و خورشید سرخ، بزرگترین بنگاه خیریه بود

و شبانه روز دریافت خدمات رایگان در شهرها و روستاهای دور و نزدیک خانواده های بی بضاعت حضور داشت.

از سال ۱۳۳۸ شهبانو فرح مسئولیت مدیریت و مدیریت این شرکت را بر عهده دارد.