گلرخ ابراهیمی
ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی و انتقال وی به بند 2 الف اوين

ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی و انتقال وی به بند 2 الف اوين، روز یکشنبه  گلرخ ابراهیمی آرایی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای بازجویی به واحد ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شد.

ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی و انتقال وی به بند 2 الف اوين

ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی و انتقال وی به بند 2 الف اوين، روز یکشنبه ر ، گلرخ ابراهیمی آرایی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای بازجویی به واحد ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شد.

 

به گفته ازیک منبع آگاه ماموران گارد زندان قرچک ورامین پس حضور در بند زندان قرچک گلرخ ابراهیمی ایرایی، با رفتاری خشونت آمیز این زندانی سیاسی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل کردند.

در زمان انتقال با توجه به غیرقانونی بودن این احضار و بازجوئی، گلرخ ایرایی از همراهی با ماموران گارد خودداری کرد و در ادامه با توجه به دفاع سهیلا حجاب از این زندانی سیاسی ماموران از شوکر برای افزایش خشونت خود استفاده کردند و وی را مورد آسیب قرار دادند.

گلرخ ابراهیمی ایرایی  به دلیل نوشتن کتاب منتشر نشده علیه سنگسار در زندان اوین به سر می برد.

گلرخ ابراهیمی ایرایی از ۳آبان ۹۵ به دلیل نوشتن کتاب منتشر نشده علیه سنگسار در زندان اوین به سر می برد. وی در یکی از پرونده های زندان بار دیگر به حبس محکوم شد.

خانم آرایی در پایان روز محکومیت خود پس از 81 روز اعتصاب غذا در تاریخ 10 آوریل 98 آزاد و در پرونده جدید آزاد شد. اندکی پس از آن ، وی مجدداً دستگیر و به زندان قرچک در ورامین فرستاده شد تا برای یک پرونده جدید سه سال و هفت ماه زندان داشته باشد.