کودکان کار

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، حسن موسوی چلک، گفت که بیش از ۸۰% کودکان کار در ایران به دلیل فقر و امرار تأمین معاش خانواده خود برای کار در خیابانها آمده اند.

موسوی چلک تأکید کرد که “کودکان خیابانی” در ایران بیشتر از “کودکان کار در خیابان” هستند.

وی اضافه کرد که مطالعات نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد این کودکان به خانواده خود وابسته هستند و در خیابان ها کار می کنند تا از خانواده خود حمایت کنند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود که پسران معمولاً سه تا چهار برابر دختران در خیابان ها کار می کنند.

  • آزارهای و بهره‌کشی جنسی

وی همچنین تأکید کرد که بیشتر این کودکان با خانواده های خود ارتباط دارند و باید جرم‌انگارانه به این کودکان حذف شود.

از سوی دیگر، موسوی چلک به نگرانی های خود در مورد این کودکان اشاره کرد و گفت که بر اساس ارزیابی سریع عفونت “اچ‌آی‌وی” در میان کودکان خیابانی در سال ۱۳۹۲، بخش بزرگی از این کودکان اچ‌آی‌وی مثبت هستند.

وی همچنین در مورد خطرات این کودکان هنگام رفتن به کار در خیابان ها صحبت کرد و خاطرنشان کرد که علاوه بر خشونت، آزارهای و بهره‌ کشی جنسی، در معرض تهدیداتی مانند مصرف سیگار، وابستگی به مواد مخدر و مشروبات الکلی مواجه مش شوند.