کارگران در خط فقر: نیازهای غذایی تامین نمی‌شود
کارگران در خط فقر: نیازهای غذایی تامین نمی‌شود

کارگران در خط فقر: نیازهای غذایی تامین نمی‌شود؛ محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، به اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران فراخوانده است، و اعلام کرده که سطح فعلی دستمزد کارگران قادر به تأمین نیازهای غذایی آنها نیست.

کارگران در خط فقر: نیازهای غذایی تامین نمی‌شود

در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در روز جمعه ۱۸ اسفند، تاجیک اظهار داشت: “هدف از تعیین مزد، اطمینان از این است که دستمزد مشخص شده، بتواند هزینه‌های زندگی خانواده کارگر را تأمین کند. در حال حاضر، دستمزد فعلی حتی نمی‌تواند هزینه‌های ضروری خوراکی خانواده‌های کارگر را پوشش دهد.”

با اشاره به عدم لحاظ تورم در تعیین دستمزد کارگران و اعلام آنکه حقوق آنها همواره با تأخیر یک ساله نسبت به تورم قرار می‌گیرد، محمدرضا تاجیک توضیح داد: “کارگران همواره از حقوق خود نسبت به تورم یک سال عقب‌تر هستند.”

در سال‌های اخیر، کارگران در سرتاسر ایران بارها اعتراضاتی را به وجهه معیشتی و حقوقی خود ابراز کرده‌اند، اما هنوز تمامی مطالبات آنان به اجرا نرسیده است.

علاوه بر این، هر سال در پایان دسامبر، شورای عالی کار جلسه‌ای برگزار می‌کند تا میزان حقوق سال آینده را تعیین کند، اما امسال هنوز این جلسه برگزار نشده است که این امر نگرانی کارگران را بیشتر کرده است.

معاون ابراهیم رئیسی پیشتر اعلام کرده بود که دولت به دلیل “تورم انتظاری” با محدودیت‌هایی در افزایش حقوق کارگران و کارمندان مواجه است.

محمدرضا تاجیک با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند، اظهار کرد: “میزان دستمزد حال حاضر، که پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق به اندازه ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، هنوز نمی‌تواند تمامی هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری را تأمین کند. بنابراین، ما به دنبال اصلاح ماده ۴۱ قانون کار هستیم تا دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.”

تورم انتظاری

معاون ابراهیم رئیسی پیشتر اعلام کرده بود که دولت به دلیل “تورم انتظاری” با محدودیت‌هایی در افزایش حقوق کارگران و کارمندان مواجه است.

محمدرضا تاجیک با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند، اظهار کرد: “میزان دستمزد حال حاضر، که پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق به اندازه ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، هنوز نمی‌تواند تمامی هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری را تأمین کند. بنابراین، ما به دنبال اصلاح ماده ۴۱ قانون کار هستیم تا دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.”