کارگردانان سینمای ایران
نماد چشم مجروح؛ همبستگی کارگردانان سینمای ایران با معترضان مجروح اصفهانی

محمدعلی طالبی و مهناز محمدی، کارگردانان سینمای ایران، با انتشار عکس‌های از خود که در آن یک چشم خود را پوشانده اند، با معترضان مجروح شده در اعتراضات اصفهان اعلام همبستگی کردند.

نماد چشم مجروح؛ همبستگی کارگردانان سینمای ایران با معترضان مجروح اصفهانی

نماد چشم مجروح؛ محمدعلی طالبی و مهناز محمدی، با انتشار عکس‌های از خود که در آن یک چشم خود را پوشانده اند، با معترضان مجروح شده در اعتراضات اصفهان اعلام همبستگی کردند.

همراهی محمدعلی طالبی، کارگردان فیلم‌هایی چون «شهر موش‌ها»، «خط پایان»، «چکمه»، «تیک تاک» و «دیوار» با معترضان اصفهان و مادران آبان

معترضان مجروح اصفهانی

محمدعلی طالبی و مهناز محمدی، دو کارگردانان سینمای ایران، با انتشار تصاویری از خود که در آن یک چشم خود را پوشانده اند، با مجروحان اعتراضات اصفهان اعلام همبستگی کردند.

پس از استفاده گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی از اسلحه تفنگ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات کشاورزان و شهروندان اصفهانی در حمایت از مطالبات آنان و با انتشار تصاویری از چشمان مجروح معترضان، تعدادی از شهروندان با حضور در شبکه های اجتماعی از آنان حمایت کردند.

شهروندان با انتشار تصاویر از خود در حالی که یک چشم خود را پوشانده‌اند به خشونت نیروهای امنیتی در سرکوب تظاهرکنندگان و استفاده از سلاح هایی مانند تفنگ ساچمه‌ای که صدمات جبران ناپذیری به چشم ها وارد می کند اعتراض کردند و با معترضان مجروح همبستگی خود را اعلام کردند.