زنان ایرانی

زهرا فتوره‌چی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیل، اظهار داشت که ناامنی‌ها موقعیت زنان ایرانی را در بازار کار تضعیف می‌کند.

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد تاکید کرد که ایران بیش از یک مانع دارد که زنان خود را از کار در آسایش و آزادی باز می دارد و یکی از این موانع ،موانع شخصی است که منجر به کاهش علاقه و عدم اعتماد به نفس می شود.

وی افزود که برخی از زنان هستند که با وجود سطح بالای تحصیلی، به دلیل تعهدات خانوادگی، فاقد مهارت های کاری مناسب هستند.

خانم زهرا اضافه کرد: «یکی دیگر از موانع ورود زنان به بازار کار، موانع اجتماعی است. زیرا بسیاری از ایرانیان هنوز در تقسیم وظایف بین زن و مرد به هنجارهای اجتماعی پایبند هستند و در واقع، این باور هنوز غالب باقی‌مانده است که مردان باید نان‌آور خانواده باشند».

وی توضیح داد که فرهنگ استبدادی و مردسالاری پیرامون آموزش زنان، جامعه را به این باور می رساند که زنان در محیط کار قابل‌ قبول نیستند و در کنار مردان نباید کار کنند. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد که طبق قانون جمهوری اسلامی، زنان ایرانی باید رضایت همسر خود را برای کار در خارج از خانه کسب کنند که این امر مانعی برای بسیاری از خانواده های با پیشینه های سنتی و مذهبی است.