قاتل خونسرد: داستانی از برادرکشی و جرمی که با الگوی سریال‌های جنایی رقم خورد
قاتل خونسرد: داستانی از برادرکشی و جرمی که با الگوی سریال‌های جنایی رقم خورد

قاتل خونسرد؛ در سبک یک سریال خونسرد، مرد پزشک و همکارش، برادر خود را به قتل رسانده بودند، به تشریح این جنایت پرداختند.

قاتل خونسرد: داستانی از برادرکشی و جرمی که با الگوی سریال‌های جنایی رقم خورد

در سبک یک سریال خونسرد، مرد پزشک و همکارش، برادر خود را به قتل رسانده بودند، به تشریح این جنایت پرداختند.

در محل جرم، ماموران دفترچه ای با دست نوشته برادر مقتول پیدا کردند که در آن، آیتم هایی مانند دستبند، چاقو، تیغ چراکی، چسب پهن، ویلچر، کیسه زباله و دستکش ذکر شده بود. در دفترچه نوشته شده بود که باید امضا و اثر انگشت متهم را در سفته و چک بگذارند و جسد را به وسیله ویلچر انتقال دهند. متهمان به عنوان آخرین جلسه تحقیقات، دیروز نزدیک محمد مهدی براعه، بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، منتقل شدند.

علت اين حادثه چیست؟

در گفتگوی خود، مهرداد ۲۲ ساله که به لقب قاتل خونسرد شهرت دارد، اعلام کرد که مرد پزشک از برادرش مبلغ ۴ میلیارد تومان قرض گرفته بود، اما به محض سررسید آن پول را پرداخت نکرده بود و به دادگاه کشیده شده بودند. سپس او و همدستانش نقشه قتل برادرش را طراحی کرده و پس از بیهوش کردن او، از او امضاء و اثر انگشت گرفتیم و مثل سریال خونسرد رگ دستش را بریدیم.