محمد نوری زاد
ضرب و جرح محمد نوری زاد پیش از بازگشت به زندان

محمد نوری زاد قبل از بازگشت به زندان اوین توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ضرب و جرح محمد نوری زاد پیش از بازگشت به زندان

ضرب و جرح محمد نوری زاد پیش از بازگشت به زندان؛ دیروز۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ ، محمد نوری زاد قبل از بازگشت به زندان اوین توسط مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

حمله به محمد نوریزاد و ضرب و شتم او و خانم نرگس محمدی توسط ماموران خامنه ای عصر دیروز در مقابل زندان اوین

محمد نوری زاد می گوید ما در حال صحبت کردن در رابطه با فجایع زندان های جمهوری اسلامی بوديم که ماموران خامنه ای به ما حمله کردند.

نوری زاد مسئولیت جان خود را در زندان اوین ، ابراهیم رئیسی و شخص علی خامنه ای عنوان کرد.

وضعیت اسفناک در زندان زاهدان

وی در ادامه می گوید که وضعیت زندان زاهدان فاجعه بارتر از زندان اوین است و آنجا را ببینید که چه خبر است.

نرگس محمدی ، که محمد نوری زاد او را همراهی می کرد ، گفت: “اگر فیلم حمله به محمد نوری زاد ضبط میشد ، که در آن چند نفر به او حمله کردند و یقه او را گرفته و می کشیدند ، پس اینها فیلم نیست، این ها مواردی از فجایع و جنایت های جمهوری اسلامی است “