شهرهای مهم در تاریخ تمدن پارسی

تاریخ تمدن پارسی با بیش از ۲۵۰۰ سال تاریخ موجودی دارای تاریخی عظیم و بسیار مهم است. در طول تاریخ ، بسیاری از شهرهایی به وجود آمده است که با توجه به اهمیت آنها در تاریخ و فرهنگ پارسیان ، بسیار مهم در نظر گرفته می شوند.

یکی از شهرهای مهم در تاریخ تمدن پارسی، بزرگ بودن و باور به خدا و عدالت، شهر بزرگ بابل است. این شهر در عصر باستانی، یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین شهرهای در جهان، شناخته می شد.

هرات : این شهر در عصر ساسانیان، به عنوان یکی از شهرهای مهم و بزرگ بوده و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی عظیم است. در شهر هرات، بسیاری از معابد و موزه های مهم و بزرگ، همچون .معبد ایزد خدا و معبد آش

بخشایش: این شهر در دوره ساسانی بزرگ، به عنوان شهر دولت و عملکرد قرار گرفت. در بخشایش، ساختارهای بزرگ و دارای زیبایی بدیع شاه‌خانه‌ها و بهترین آثار هنری و عمرانی تاریخ ساسانی به دست آمده بوده‌اند.

هشتگرد: این شهر در دوره ساسانی، به عنوان مرکز اقتصادی و تجاری کشور شناخته می‌شد. با داشتن بهترین سیستم‌های آبیاری و شهری، هشتگرد به عنوان مرکز تولید کشاورزی و معدنی کشور نیز شناخته می‌شد.

پردیس: پردیس در دوره بعد از ساسانی، به عنوان مرکز علم و فناوری کشور شناخته می‌شد.