کارگران اعتصابی

حمایت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمایت خود را از کارگران اعتصابی صنعت نفت که خواستار افزایش دستمزد خود، تأمین امنیت حذف پیمانکاران و شرکتهای واسطه هستند، اعلام کرد.

در این بیانیه که دیروز، چهارشنبه ۲۳ تیر، صادر شد، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی از همه شرکت ها، اتحادیه ها و ارگان ها خواست تا از این اعتصاب حمایت کنند تا زندگی شایسته ای برای کارگران اعتصابی صنعت نفت و سایرین فراهم شود.

در بیانیه اتحادیه همچنین از وضعیت اقتصادی و بهداشتی موجود در ایران انتقاد شده و خواستار تغییر آن و افزایش دستمزدها متناسب با شرایط کار این کارگران و تأمین حداقل سطح امکانات رفاهی اجتماعی شده است.

  • شوراهای اسلامی استقلال ندارد

در این بیانیه آمده است: «کارگران شریف صنعت نفت و پتروشیمی، سندیکای کارگران شرکت واحد اعتصابات و اعتراضات شما را دنبال می‌کند و ضرورت دارد تمامی کارگران، جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و هر آنکه دل در گرو فرودستان دارد، از اعتصابات و اعتراضات حق طلبانه شما زحمت‌کشان حمایت کنند».

این بیانیه افزود: «این شرایط سخت و اسفبار معیشتی برای کارگران هستیم. شوراهای اسلامی کار به دلیل عدم استقلال و ساختار فرمایشی آن نمی‌تواند مدافع کارگران باشد و به دلیل همین ساختار، همیشه سد راه رسیدن کارگران به سندیکاهای مستقل کارگری بوده‌اند».

همچنین بیانیه شرکت تاکید کرد که «کارگران و رانندگان شرکت واحد تجربیات عینی بسیاری از موانع ایجاد شده توسط شوراهای اسلامی کار ضد کارگری در جهت احیا و بازگشایی مجدد سندیکای شرکت واحد را دارند».