بند زنان

دو فعال مدنی زندانی در زندان قرچک نسبت به وضعیت نامناسب عمومی زندان به دلیل سرریز شدن فاضلاب در بند زنان هشدار دادند.

نرگس محمدی، وکیل و فعال مدنی و عالیه مطلب‌زاده، دیگر فعال مدنی زندانی با انتشار پستی به وضعیت غیرانسانی سلول های زنان در زندان قرچک اشاره کردند.

در این پست آمده است: «سه روز است چاه‌های فاضلاب زندان زنان قرچک به تمام بندها و حیاط بندها سرریز شده است و در این گرمای شدید کویری که همیشه همراه آلاینده‌های مختلف شیمیایی خطرناک فضای آنجا را مسموم می‌کند، اینبار بوی تعفن شدید وحشرات موذی را هم به جان بیش از هزار زن زندانی در بندهای مختلف انداخته است».

این دو فعال مدنی با تایید اینکه هوای سمی و آلوده بند زنان در زندان قرچک منجر به وخامت وضعیت سلامتی زندانیان می شود، اظهار داشتند: «وضعیت تنفسی و جسمی بعضی از آن‌ها به دلیل سابقه بیماری به شدت نگران‌کننده شده است».

عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی همچنین فاش کردند: «در چند هفته گذشته مقامات مختلف قضایی از ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی تا ریاست سازمان زندان‌های کشور و بسیار مقامات ریز و درشت از زندان زنان قرچک بازدید داشته‌اند و همه‌شان از رعایت حقوق انسانی زندانیان و رافت اسلامی داده سخن کرده اند، اما متاسفانه وضعیت زندانیان و زندان هرگز بهتر که نشده بلکه بسیار بدتر هم شده است».