زندانیان ایران در اعتراض به افزایش اعدام‌ها، به اعتصاب غذا پیوستند
زندانیان ایران در اعتراض به افزایش اعدام‌ها، به اعتصاب غذا پیوستند

زندانیان ایران در اعتراض به افزایش اعدام‌ها، به اعتصاب غذا پیوستند؛ به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، در روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین، تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌های مختلف کشور از جمله قزلحصار، اوین و کرج، به دلیل افزایش احتمال اجرای گسترده احکام اعدام توسط دستگاه قضایی، به اعتصاب غذا رفتند.

زندانیان ایران در اعتراض به افزایش اعدام‌ها، به اعتصاب غذا پیوستند

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، در روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین، تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌های مختلف کشور از جمله قزلحصار، اوین و کرج، به دلیل افزایش احتمال اجرای گسترده احکام اعدام توسط دستگاه قضایی ایران، به اعتصاب غذا رفتند.

کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام

این خبر در دوازدهمین هفته پی‌درپی «کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران منتشر شده است.

از سه‌شنبه نهم بهمن سال گذشته، زندانیان زندان قزلحصار با آغاز کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» سعی کرده‌اند تا با جلب توجه عمومی داخلی و بین‌المللی به نقض فاحش حق زندگی و اعدام گسترده زندانیان در ایران، مسئولیت اخلاقی خود را انجام دهند.

این کارزار در چند هفته‌ اخیر توسط زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز حمایت شده است و تعدادی از زندانیان این مراکز به این حرکت پیوسته‌اند.