روحانی
روحانی به «خاصه‌خرجی» با پول خزانه متهم شد!

با گذشت نزدیک به یک سال از تغییر رئیس قوه مجریه در ایران و در بحبوحه اعتراضات به عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، سازمان برنامه و بودجه در دفاع از وضعیت اقتصادی کنونی اعلام کرد که در دوران حسن دولت روحانی، خزانه بانک مرکزی « طعمه خاصه‌خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد.

روحانی به «خاصه‌خرجی» با پول خزانه متهم شد!

خبرگزاری ایرانا روز سه شنبه ۲۱ تیرماه در واکنش به انتقاد برخی رسانه ها از عملکرد اقتصادی دولت رئیسى اعلام کرد که نرخ تورم فعلی در ایران محصول عملکرد دولت روحانی است.

حسن روحانی در دو دوره از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ دولت را اداره کرد.

کسری وحشتناک بودجه

سازمان برنامه و بودجه نوشت: مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز چهار میلیون میلیارد تومان، تورم بیش از ۵۰ درصدی بر مردم تحمیل می‌شود.

این سازمان مسئولان اقتصادی دولت قبل را به «نگاه غیرواقعی به درآمدها و عدم دستیابی به اهداف بودجه» متهم کرد که منجر به «کسری وحشتناک بودجه» شد.

سازمان برنامه و بودجه همچنین نوشت که دولت روحانی برای جبران کسری بودجه و «دست در جیب محرومان» برد و «با چاپ پول صورت ‌مسئله را پاک» در حالی که در عصر کنونی «پس از ۹ سال» نرخ رشد نقدینگی کشور منفی است.