واکسن
رسوایی وزیر بهداشت؛ ​واکسن غیرایرانی زده!

رسوایی وزیر بهداشت؛ ​کمال حسین پور: اگر وزیر بهداشت گفته واکسن ایرانی تزریق کرده اما بعداً مشخص شده که او واکسن غیرایرانی زده، این کار درستى نبوده و “عیب بزرگی” است.

کمال حسین پور: عیب بزرگی است که وزیر بهداشت گفت واکسن ایرانی زدم، اما مشخص شد نزده!

کمال حسین پور نماینده سردشت گفت: اگر وزیر بهداشت گفته بود واکسن ایرانی تزریق کرده اما بعداً تما بعداً مشخص شده که او واکسن غیرایرانی زده، این کار درست نیست و “عیب بزرگی” است.

بهرام عین الله گفت که واکسن ایرانی زده، اما عکس کارت واکسین او نشان داد که او واکسن اسپوتنیک تزریق کرده است

خطر پیک اومیکرون در دو تا سه هفته آینده وجود دارد

پیام طبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در یک تهدید جدی با سویه اومیکرون ویروس کرونا هستیم.

خطر پیک اومیکرون در ۲-۳ هفته آینده نزدیک می شود و اگر مراقب نکنیم دچار پیک جدید کرونا خواهیم شد که احتمال دارد موج سنگینی خواهد بود.

حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: طبق گزارش‌ها، تقریباً ۲۷ درصد از کل آزمایش‌های انجام شده در هفته گذشته مربوط به اومیکرون بوده و زمانی که در یک هفته بسیاراینقدر افزایش یافته، در چند هفته دیگر به پیک خودش برسد.”