رئيسى
رئيسى فقط از میراث ۸۲ساله خامنه‌ای محافظت می‌کند!

ابراهيم رئيسى فقط از میراث ۸۲ساله خامنه‌ای محافظت می‌کند، دیوید کیلگور ، مشاور سابق وزارت امور خارجه کانادا ، در مقاله ای در تورنتو سان نوشت: انتخاب ابراهیم رئیسی ممکن است به بی ثباتی سیاسی بیشتری در خاورمیانه منجر شود.

ابراهيم رئيسى فقط از میراث ۸۲ساله خامنه‌ای محافظت می‌کند!

دیوید کیلگور ، مشاور سابق وزارت امور خارجه کانادا ، در مقاله ای در تورنتو سان نوشت: انتخاب ابراهیم رئیسی ممکن است به بی ثباتی سیاسی بیشتری در خاورمیانه منجر شود.

ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور نیابتی، که در زمینه‌های سیاسی، حکمرانی و دیپلماسی فاقد تجربه است، از میراث ۸۲ساله خامنه‌ای محافظت می‌کند.

رئیسى گذشته ای خونین دارد

رئیسى گذشته ای خونین دارد. در سال 88 ، وى در “کمیسیون مرگ” هزاران زندانی را در زندان اوین اعدام كرد.

رئیسی با سرکوب تظاهرات به مقام قضایی رسید. در سال 2014 ، وی در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفت.

آقای رئیسی بیش از سه دهه یکی از شخصیتهای اصلی دادگستری ایران بوده است و در یک پرونده مهم مربوط به اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود.

هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند