دانشجویان در اعتراض به اجرای احکام ظالمانه اعدام، با لباس سیاه عزا تحصن کردند
دانشجویان در اعتراض به اجرای احکام ظالمانه اعدام، با لباس سیاه عزا تحصن کردند

دانشجویان در اعتراض به اجرای احکام ظالمانه اعدام، با لباس سیاه عزا تحصن کردند؛ دانشجویانی از دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، بهشتی و زنجان به صورت گسترده، با لباس‌های سیاه که نمادی از عزای را به خود داشتند، به تجمع و تحصن در محوطه دانشگاه‌های خود پرداختند.

دانشجویان در اعتراض به اجرای احکام ظالمانه اعدام، با لباس سیاه عزا تحصن کردند

در روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت، دانشجویانی از دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، بهشتی و زنجان به صورت گسترده، با لباس‌های سیاه که نمادی از عزای را به خود داشتند، به تجمع و تحصن در محوطه دانشگاه‌های خود پرداختند.

دانشجویان با پوشیدن لباسِ سیاه عزا، در اعتراض به اجرای احکام ظالمانه اعدام  تحصن کردند

این اعتراضات در پاسخ به اجرای حکم اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، همچنین سایر احکام ظالمانه اعدام برگزار شده است.

در سحرگاه روز جمعه، ۲۹ اردیبهشت، خبر اعدام سه نفر از متهمان “خانه اصفهان” به دست‌های عموم منتشر شد. ساعاتی بعد، اطلاعاتی درباره فراخوانی برای تجمع دانشجویی در روز شنبه با لباس سیاه، به منظور بیان اعتراض به این اعدام‌ها، منتشر شد.

در پاسخ به فراخوان مذکور و به اعتراض نسبت به اعدام کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی، دانشجویان دانشگاه “بهشتی” تهران، لباس عزا به تن پوشیده و یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تحصن دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس

تحصن دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس همراه با داشتن پلاکاردها، در مخالفت و اعتراض به اعدام‌ها بود. این پلاکاردها شعارنوشته‌هایی نظیر «کشتار را متوقف کنید، بگذارید نفس بکشیم» را به خود داشتند. این شعارنوشته‌ها بیانگر اعتراض و مخالفت شدید دانشجویان در قبال اعمال اعدام بودند.