شیخ لطف‌الله
خطر نابودی مسجد شیخ لطف‌الله

محمدحسین مقتضی: محراب مسجد که در جهان بی نظیر است از وسط ترک‌ خورده‌ است و آجرهای دیواره‌های پیرامونی مسجد خیس‌خورده‌ و مقداری از آن‌ها ریخته‌اند».

خطر نابودی مسجد شیخ لطف‌الله

خطر نابودی مسجد شیخ لطف‌الله؛ محمدحسین مقتضی، استاد کاشی‌کاری، نسبت به خطر تخریب بنای مسجد شیخ لطف الله هشدار داد و گفت: محراب مسجد که در جهان بی نظیر است از وسط ترک‌ خورده‌ است و آجرهای دیواره‌های پیرامونی مسجد خیس‌خورده‌ و مقداری از آن‌ها ریخته‌اند».

استاد کاشی کاری سنتی محمد حسین مقتضی در خصوص وضعیت مسجد گفت: مسئولان اصفهان نسبت به مسجد بی تفاوت بودند و مسجد شیخ لطف الله سرطانى عجیبی گرفته و مشکل فقط در گنبد مسجد شیخ لطف الله نیست، محراب مسجد شیخ لطف الله در نوع خود بی نظیر است، در دنیا وسط آن ترک خورده است. آجرهای دیوارهای اطراف مسجد خیس شده و برخی نیز به زمین ریخته شده است. مسئولان منطقه نسبت به این مسجد بی تفاوت هستند.بنیاد مسجد شیخ لطف الله از ریشه در حال نابودی است. گنبد شاید کوچک‌ترین مسئله مسجد شیخ لطف الله باشد و باید به داد این مسجد رسید

مسجد شیخ‌ لطف‌الله یکی از بناهای تاریخی است که در دوران صفوی ساخته شد

مسجد شیخ لطف الله که در ضلع شرقی میدان نقش جهان در شهر اصفهان قرار دارد، یکی از بناهای تاریخی ساخته شده در دوران صفویه است که از نظر معماری و کاشی کاری بسیار حائز اهمیت است.مسجدی که مسئولان اداره میراث فرهنگی اصفهان ادعا می‌کنند جز ترک‌خوردگی روی گنبد مشکل دیگری ندارد، اما کارشناسان میراث فرهنگی مانند محمدحسین مقتضی ترک‌خوردگی‌های روی گنبد را «کوچک‌ترین مسئله مسجد شیخ‌ لطف‌الله» می‌دانند و می‌گویند: باید به داد این بنای تاریخی رسید.