بابک خرمدین
حکم مادر بابک خرمدین اعلام شد!

دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران از حکم ۴۵ ماه حبس تعزیری مادر بابک خرمدین خبر داد.

حکم مادر بابک خرمدین اعلام شد!

دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی استان تهران گفت: ایران موسوی مادر بابک خرمدین به اتهام مشارکت در قتل عمد فرزندانش به زندان محکوم شد.
وی به دلیل اجرای حکم دادگاه تمکین کرد با کسر یک چهارم محکومیت صادره به ۴۵ ماه حبس محکوم شد.

پرونده قتل بابک خرمدین

رامتین آقاجانلو با اعلام محکومیت مادر بابک خرمدین در این خصوص اظهار داشت: پرونده متهم قتل بابک خرمدین برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شده است.

دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران افزود: به دلیل فوت پدر بابک خرمدین متهم اصلی پرونده در مرحله بازپرسی، قرار منع تعقیب صادر شد.

گفت: ایران موسوی. مادر بابک خرمدين به اتهام مشارکت در قتل عمد به حبس تعزیری محکوم شد و وی به دلیل اجرای حکم دادگاه با یک چهارم حکم صادره از سوی دادگاه به ۴۵ ماه حبس تعزیری (ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری) محکوم شد.

مادر بابک خرمدین: اگر با شوهرم همکاری نمی کردم را می کشت

روزنامه ایران نوشت كه ایران موسوی ثانی، مادر بابک خرم‌دین، روز سه‌شنبه در دادسرای جنایی تهران معاونت در قتل پسر، دختر و برادر شوهرش اعتراف کرد

ایران موسوی ثانی، مادر بابک خرم‌دین که به جرم همدستی در قتل دختر، پسر و دامادش شوهرش زندانی است، در آخرین دفاعیات خود گفت: اگر با شوهرم همکاری نمیکردم من را می‌کشت