شكايت از ایران

مهدی رشید الحمدانی ، وزیر منابع آب عراق به شكايت از ایران در نهادهای زیرنظر سازمان ملل  برای ایجاد خسارت تهدید کرد.

دیشب، یکشنبه ۲۰ تیر، وزیر منابع آب عراق خبر داد که کشورش به دلیل ایجاد خسارت و نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی مطابق با کنوانسیون های بین المللی شکایتی علیه ایران خواهد کرد.

خبرگزاری دولتی عراق تاکید کرد که ایران جلوی خروج آب از رودخانه‌ های مرزی به عراق را کاملا گرفت. خبرگزاری دولتی همچنین افزود که بغداد به دنبال شكايت از ایران در سازمانهای بین المللی برای تقاضای ایجاد خسارت است.

  •  تدابیری برای کاهش خسارت

مهدی رشید الحمدانی در بیانیه های گزارش شده توسط خبرگزاری عراق، گفت: «ما برای تهیه پیش نویس توافق نامه تقسیم آب با تهران و آنکارا تماس گرفته ایم، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم».

وزیر منابع آب عراق تأکید کرد که در صورت ادامه جلوی ورود آب از رودخانه‌ های کرخه، الوند، کارون و سیروان، این بحران در شمال شرقی بغداد، به ویژه در استان دیالی، بدتر خواهد شد.

الحمدانی خواستار اتخاذ راهکارهایی برای کاهش خسارت کمبود آب در استان دیالی شد و گفت که ذخیره آب برای دو فصل آینده و تا پایان زمستان آینده برای کشاورزی و آب آشامیدنی کافی است.